Referat Bestyrelses møde - Jylland d. 17.10.2017

Referat Bestyrelses møde - Jylland d. 17.10.2017

Deltagende:

Niels Mols (NM)
Johnny Rasmussen (JR)
Henrik Thusgaard (HT)
Ib Villumsen (IV)
Yvette Thomsen (YT)

 

Pkt. 1: Formand – IV

IV har været til statusmøde om Landsskuet 2017 sammen med Anja Hjorth Sørensen (Championatsudvalg, Jylland). Her oplevedes en generel utilfredshed med kvaliteten af strøelsen ved arrangementet. Hvorvidt der sker ændring/forbedring om dette det kommende år er uvist, da bjergning af strøelse (halm) i vid udstrækning er vejr-afhængig.

FHF Sjælland har afholdt ekstra ordinære generalforsamlinger, hvor det var flertal for nedlæggelse af FHF Sjælland.

Landsmøde: den 24. februar 2018. Der arbejdes i HB på en skrivelse om information om Landsmødet. Det opfordres fra den jyske bestyrelse, at en sådan skrivelse sendes ud inden årsskiftet af hensyn til blandt andet information om konto for indbetaling af FHF medlemskab 2018, kontingentets størrelse, seneste dato for indsendelse af eventuelle forslag til behandling på Landsmødet samt program for Landsmødet. Den jyske bestyrelse finder det vigtigt at medlemmer landet over – samt potentielle nye medlemmer – får sådanne oplysninger i god tid, således det kan være muligt at få indblik i essensen af mødet, samt planlægge deltagelse i arrangementet. IV vil spørge i HB om seneste dato for indsendelse af forslag til Landsmødet.

Pkt. 2: Kasserer – YT

Oplysning om saldo:

Saldo, bank d.d.: 61.328,90 kr.

Saldo, kontantkasse, d.d.: 3.558,76 kr.

Foreløbigt driftsregnskab fremlægges og gennemgås af bestyrelsen. Herunder følgende punkter:

• der ikke er modtaget andel af midler fra Bevaringsudvalget fra HB. FHF HB modtager 25.000 kr., og i 2016 modtog FHF Jylland 8.986,29 kr.

• betaling til SEGES i forbindelse med kåringsarrangement indeholder udgifter fra såvel kåring 2016 som 2017 pga. forglemmelse i forbindelse med afregning til HB for udlæg til SEGES i 2016. Beløb i 2016: 6.041,25 kr. Beløb i 2017: 8.842,50 kr.

• udgifter ifm. kåring: det har været dyrt at leje Ikast Rideklub ift. særligt boksleje og strøm. Der er i år givet tilskud fra FHF Jylland til boksleje, hoppekåring og bespisning lørdag aften. Tillige har der været udgifter til forplejning af dommere og hjælpere.

o Boksleje:

▪ Opkrævet af deltagere: 500 kr.

▪ Antal deltagere: 39 stk.

▪ Betaling til Ikast Rideklub: 650 kr.

▪ Samlet tilskud: 5.850 kr.

o Hoppekåring:

▪ Opkrævet af deltagere: 500 kr.

▪ Antal hopper: 9 stk.

▪ Samlet tilskud: 2.250 kr.

o Bespisning:

▪ Opkrævet af deltagere: 100 kr./50 kr. (u. 12 år)

▪ Antal deltagere: 88,50 stk. (børn u. 12 år tæller som en halv)

▪ Betaling til Ikast Rideklub: 130 kr. pr. person

▪ Bestilt antal: 95 stk.

▪ Samlet tilskud: 3.975 kr.

o Forplejning:

▪ Samlet betaling: 1.588 kr.

• Samlet: 13.663 kr.

Driftsregnskabet viser samlet set et negativt årsresultat på 35.474,53 kr. Dertil kommer en udestående udgift til medlemskab til HB på 3.075 kr.

Pkt. 3: Sekretær – YT

Der er intet nyt fra sekretæren. Dog oplyses det, at referat fra dette møde kan blive forsinket pga. eksamen.

Pkt. 4: Indkomne forslag vedrørende FHF Jyllands økonomiske midler ifm. afdelingsnedlæggelse

De enkelte indsendte forslag er drøftet.

På baggrund af gennemgang af likvid beholdning dags dato, herunder årets resultat og baggrunde for dette, har den jyske bestyrelse truffet beslutning om, at indestående økonomiske midler overføres til FHF HBs konto pr. 28.12.2017. Dette sker i henhold til tidligere udmeldte holdning fra den jyske bestyrelse om sikring af økonomisk grundlag for FHF fremadrettet. Datoen fastlægges på baggrund af FHF Jyllands nedlæggelse pr. 31.12.2017.

Den jyske bestyrelse opfordrer HB til at sikre sig de samlede økonomiske midler i FHF fra lokalafdelingernes faktuelle nedlæggelser og til etableringen af den nye bestyrelse på Landsmødet den 24.02.2018. Her henvises til risiko for fortolkning af gældende vedtægters §23. I forbindelse med lokalafdelingernes nedlæggelse pr. 31.12.2017 må tillige påtænkes et mangelfuldt eksistensgrundlag for HB frem til Landsmødet, herunder lokalformændenes tildelte pladser i HB, jf. gældende vedtægter §7. Ved overgang til nye vedtægter pr. 01.01.2018 skal bestyrelsesmedlemmer vælges på ordinær generalforsamling, jf. nye vedtægter §9, hvilket ikke sker førend den 24.02.2018.

Pkt. 5: Eventuelt

Overvejelser om evt. afholdelse af bestyrelsesmøde inden årsskiftet. Opfølgning på dette medio december.

 

Referent: YT

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.