.

 

fhflogo thumb thumb

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

 

Vedtægter


§ 1.

Foreningens navn er FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN, i kort form FHF – og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands adresse.

§ 2.

Foreningens formål er, at fremme avlen af og interessen for brugen af frederiksborgheste ved gennem avlen at gøre den bedst muligt egnet til ride- og kørebrug med skyldig hensyntagen til afstamning og fremtoningspræg.

§ 3.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, og medlemskontakten formidles gennem lokalafdelinger. Hovedbestyrelsen er en videreførelse af Landsudvalget for Frederiksborgavl.

§ 4.

Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver er fælles aktiviteter for frederiksborgavlen i hele landet herunder:

Hingstekåringer

 1. Materialprøver for hingste
 2. Afkomstfremstillinger efter hingste
 3. Stambogsføringen
 4. Repræsentation af frederiksborgavlen i alle kompetente organer, presse, og medier
 5. Kontakt til fonde samt varetagelse af protektioner

Lokalafdelingernes aktiviteter er bl.a.:

Medlemskontakt

 1. Hoppekåringer, føl- og plagskuer
 2. Medvirken ved kurser og udstillinger
 3. Kontakt til de lokale landboorganisationer

§ 5.

Som aktive eller passive medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i, og som anerkender foreningens formål og vedtægter.
Indmeldelse eller udmeldelse sker til den respektive lokalafdelings formand.
Kun aktive medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret og ret til at stille heste til kåring.
Lokalafdelingerne kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har status som aktive medlemmer.

§ 6.

Lokalafdelingerne, der kan dække en eller flere landsdele, ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt lokalafdelingens valgbare aktive medlemmer på den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være ejer af et i frederiksborgavlen registreret avlsdyr der er korrekt registreret på stambogskontoret.

Som registreret avlsdyr anses:

a. FHF kårede hingste og hopper.

b. Ungdyr på hvilke der er udstedt stamtavle indenfor frederiksborgrace af stambogskontoret.

 

Der kan højest være et aktivt medlem pr. registreret avlsdyr.

Hvis et medlem har haft en tillidspost i FHF i en årrække, f.eks. som bestyrelsesmedlem, kåringsdommer eller tilsvarende, men ikke længere har mulighed for at eje et i frederiksborgavlen registreret avlsdyr, kan vedkommende fortsætte i sit virke og lade sig genvælge.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretær og kasserer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Lokalafdelingen kan vælge en suppleant. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Ved etablering af en lokalafdeling eller ved nyvalg af hele bestyrelsen afgår to af bestyrelsesmedlemmerne efter 1. år efter lodtrækning. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, og der ikke er en suppleant der kan træde ind i stedet, kan bestyrelsen selv vælge en stedfortræder iblandt de valgbare aktive medlemmer af lokalafdelingen indtil næste generalforsamling. Der kan højest være et bestyrelsesmedlem pr. husstand. Alle spørgsmål vedrørende oprettelse eller opløsning af lokalafdelinger afgøres af hovedbestyrelsen efter indstilling til denne. Indstilling til hovedbestyrelsen om opløsning eller sammenlægning af lokalafdelinger kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger i de respektive lokalafdelinger.

§ 7.

Der afholdes et årligt landsmøde, mødet skal ligge midt i landet og afholdes i marts måned.

Alle medlemmer har adgang til landsmødet. Stemmeret har kun aktive medlemmer på samme måde som ved de lokale generalforsamlinger. Kravene for at være valgbar til hovedbestyrelsen er de samme som kravene for at være valgbar til de lokale bestyrelser.

Formændene fra lokalafdelingerne er selvskrevet en plads i hovedbestyrelsen.

Blandt de valgbare aktive medlemmer vælges de sidste medlemmer til hovedbestyrelsen. Der skal vælges en mere end antallet af lokalafdelinger. Valgene er for to år.

Blandt de valgbare aktive medlemmer vælges to suppleanter til hovedbestyrelsen. Valgene er for et år.

Formændene for lokalafdelingerne suppleres fra deres egne lokalbestyrelser.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Sekretær og kasserer behøver ikke være medlemmer af avlsforeningen.
Genvalg kan finde sted.

§ 8.

Lokalafdelingerne afholder hvert år generalforsamling i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Poststemplets dato er afgørende. Bestyrelsen fastsætter stedet og det endelige tidspunkt.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Virksomhedsplan for indeværende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. De forskellige valg.
 8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt, og være lokalformanden i hænde senest den 10. januar. Kun skriftlige forslag fra aktive medlemmer, som er rettidigt indsendt, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling i lokalafdelingerne afholdes efter de respektive bestyrelsers bestemmelse, eller når krav herom fremsættes af mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer i den pågældende afdeling. Begæring herom skal fremsendes skriftligt til formanden med forslag til dagsorden. Formanden drager herefter omsorg for, at generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage efter begæring herom, med varsel som ved den ordinære generalforsamling.

§ 10.

Hingstekåringskommissionen består af 3 medlemmer, som vælges af hovedbestyrelsen blandt de aktive kåringsdommere, således at flest mulige lokalafdelinger er repræsenteret. Valgene er for 3 år, og afgang sker efter tur med en hvert år, første gang efter lodtrækning. Kommissionen vælger selv sin formand. Genvalg kan finde sted. Øvrige kåringsdommere kan virke som suppleanter.

§ 11.

Hoppekåringskommissionen består af 4 medlemmer. De 3 vælges af lokalafdelingens bestyrelse blandt afdelingens aktive medlemmer. Kravet for at kunne blive valgt til hoppekåringsdommer er, at vedkommende medlem skal have været brugt som dyrskuedommer min. tre gange. Valgene er for 3 år, og afgang sker efter tur med en hvert år første gang efter lodtrækning. Blandt disse 3 medlemmer vælger kommissionen sin formand. Det sidste medlem vælges af lokalafdelingens bestyrelse blandt de øvrige lokalafdelingers aktive dommere efter indstilling fra de respektive bestyrelser. Dette valg er 2-årigt. Genvalg kan finde sted.
Lokalafdelingernes bestyrelse indstiller dommere til de provinsielle dyrskuer.
Efter 2014 skal alle nye dommere som indstilles have bestået og gennemført fhf´s dommeruddannelse.

§ 12.

Afkomstskuekommissionen for hingste består af 3 medlemmer, som vælges af hovedbestyrelsen blandt de aktive dommere, således at flest mulige afdelinger er repræsenteret. Valgene er for 3 år, og afgang sker efter tur med en hvert år, første gang efter lodtrækning. Kommissionen vælger selv sin formand. Genvalg kan finde sted. Øvrige kåringsdommere kan virke som suppleanter.

§ 13.

Stambogsudvalget består af 3 medlemmer, som vælges af hovedbestyrelsen blandt dennes medlemmer, således at flest mulige lokalafdelinger er repræsenteret. Valgene er 1-årige, og udvalget vælger selv sin formand. Genvalg kan foretages. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer kan virke som suppleanter.

§ 14.

Hovedbestyrelsen og lokalafdelingernes bestyrelser kan nedsætte arbejdsudvalg.

§ 15.

Til assistance ved kåring, registrering, stambogsføring, udvalgsarbejde o.l. er hovedbestyrelsen og lokalbestyrelserne berettiget til at antage lønnet medhjælp. Honorar, rejsegodtgørelse o.l. for arbejde i foreningen kan ligeledes fastsættes og afholdes i hvert enkelt tilfælde af de respektive foreninger efter bestyrelsernes beslutning.

§ 16.

Ved afstemninger i hovedbestyrelsen, lokalbestyrelser, kåringskommissioner og stambogsudvalg afgøres afstemningen ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved afstemninger på lokalafdelingernes generalforsamlinger afgøres disse ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger den skriftlig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Enhver er berettiget til hverken at stemme for eller imod. Fra disse regler undtages afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

§ 17.

Hovedbestyrelsen og de enkelte lokalafdelinger har selvstændigt regnskab og selvstændig formue. I tilfælde af en lokalafdelings opløsning tilfalder en eventuel formue hovedbestyrelse. I tilfælde af hovedbestyrelsens opløsning
anvendes den eventuelle formue efter hovedbestyrelsens beslutning.

§ 18.

Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes hvert år på lokalafdelingernes generalforsamling særskilt for aktive og passive medlemmer. Kontingentet betales på anfordring forud for et regnskabsår ad gangen. Manglende betaling efter yderligere påkrav berettiger bestyrelsen til at slette vedkommende medlem, men fritager ikke pågældende for kontingentbetaling. Hovedbestyrelsen kan hos lokalafdelingerne forholdsmæssigt efter deres medlemstal opkræve et kontingent til afholdelse af fælles aktiviteter.

§ 19.

Hovedbestyrelsen og lokalafdelingernes bestyrelser kan ikke optage lån eller stifte gæld, der forpligter de enkelte medlemmer uden generalforsamlingernes godkendelse. Ved vedtagelse af sådanne gældsforpligtelser er ethvert medlem berettiget til øjeblikkelig udmeldelse.

§ 20.

FHF logoet er et registreret varemærke tilhørende Frederiksborg Hesteavlsforeningen, det må ikke kopieres eller bruges uden skriftlig tilladelse fra hovedbestyrelsen.

§ 21.

Hovedbestyrelsens regnskab følger kalenderåret. Hovedbestyrelsens reviderede regnskab fremlægges og godkendes på Landsmødet i efterfølgende år.
Revision af Hovedbestyrelsens regnskab foretages af en af lokalafdelingernes bilagskontrollører.

§ 22.

Eksklusion af et medlem kan ske enten, hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis det vedtages på en lokalafdelings generalforsamling med en stemmeflerhed på 2/3 af de afgivne stemmer. Som eksklusionsgrund betragtes f.eks. grove overtrædelser af foreningens vedtægter, illoyalitet overfor foreningen, eller grov chikane af foreningens medlemmer. Eksklusion ifbm. en lokalafdelings generalforsamling, kan foreslås af mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer. Forslag til eksklusion skal være angivet særskilt på dagsordenen for den pågældende generalforsamling, og det medlem, der foreslås ekskluderet, skal være underrettet pr. anbefalet brev mindst 14 dage før generalforsamlingen.

§ 23.

Ændringer af FHF’s vedtægter kan finde sted, enten ved skriftlig afstemning på landsmødet, eller ved urafstemning i samtlige lokalafdelinger.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Vedtægtsændringer på landsmødet forudsætter, at 1/3 af foreningens samlede antal stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes til afstemning på landsmødet, skal fremsendes skriftligt, og være formanden for hovedbestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Kun skriftlige forslag, som er rettidigt indsendt, kommer til afstemning på landsmødet.
Vedtægtsændringer ved urafstemning forudsætter, at 2/3 af foreningens samlede antal stemmeberettigede medlemmer afgiver deres stemme, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Opløsning af hovedbestyrelsen kan kun finde sted, dersom det ved urafstemning vedtages med 2/3 flertal af foreningens samlede antal stemmeberettigede medlemmer. Ved opløsning af FHF, deles en evt. formue ligeligt mellem de danske moderforbund der stambogsfører nationale hesteracer i Danmark.

§ 24.

Tilslutning til eller sammenlægning af foreningen eller dele heraf med andre avlsorganisationer, hvormed der afgives suverænitet betragtes som vedtægtsændring.

§ 25.

Vedtaget på Landsmødet 05-03-2016

Ovenstående vedtægter trådte i kraft d. 05-03-2016, og sætter alle tidligere vedtægter ud af kraft.

Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive disse vedtægter uden skriftlig tilladelse fra FHF.

I hovedbestyrelsens forretningsorden er det præciseret, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af opdrætterne

 

MultiTrans