.

Referat Bestyrelsesmøde Jylland d. 22.04.2017

Referat Bestyrelsesmoede d. 22.04.2017

fhflogo thumb FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

 

Bestyrelsesmøde FHF Jylland den 22.04.2017

1: Info fra formanden
Info om seneste HB møde, hvor bl.a. hingstekåringskommissionen og andre kommissioner var punkter.
PR-udvalg: Niels Ingerslev og Birgitte Rye Christensen, samt Inka Bennemann.
Urafstemning undervejs ift. vedtægtsændringer fra Landsmødet. Jurist ved SEGES har haft til gennemgang, og har vendt tilbage med tre punkter, bl.a. forskelsbehandling i f.b.m. passiv og aktiv medlemskab. Dette vil ikke blive ændret i vedtægtsforslagene, og det kan sammenlignes med bl.a. valg af ansvarsforsikring og kaskoforsikring på en bil.
Der har været mangelfuld overlevering fra tidligere formand i FHF Jylland til siddende formand. Herunder info om diverse tidsfrister og kontaktinfo ifm. foreningsarrangementer.

2: Nyt fra kassereren
Kontantbeholdning: 4.800 kr.
Bankbeholdning: 97.227,83 kr.
62 medlemmer pt. i FHF Jylland i alt.

3: Nyt fra sekretæren
Der er intet nyt at melde.

4: Championatet 2017.
Anja er med via Skype:
Priser på boks: 500 kr. for weekendboks, da FHF Jylland yder tilskud. Ingen døgnbokse.
Priser på camping: 500 kr. m. el.
Priser på fest: 100 kr.
Championatet modtager samlet indbetaling for championatsdeltagere, og der afregnes efterfølgende til FHF Jyllands foreningskonto.
Kassereren i FHF Jylland vil være behjælpelig med afklaring om medlemsstatus på tilmeldte ekvipager til championatet.
Vedrørende økonomi: den jyske bestyrelse har fuld tillid til championatsudvalget og dennes håndtering af økonomiske midler. Bestyrelsen henstiller til, at championatsudvalget udarbejder årsregnskab til bestyrelsen senest januar måned for foregående år.
Positiv melding omkring Landskue-showet. Status på antal ekvipager er 7, da en enkelt ekvipage har meldt fra. Men der er en ekvipage i reserve. Der er tre 4-5 års heste, samt repræsentanter af forskellige farver: rød, gul, skimmel og brun. Der er fokus på velredet heste, uanset alder og dressurniveau.
Der er en forespørgsel fra Landsskuet side om deltagelse af en enspænder-ekvipage til Det store Hesteshow. Bestyrelsen vil være behjælpelig en evt. at finde en sådan ekvipage. Tilbagemelding skal ske til Tine (eller Anja) snarest, således at info kan videregives til Landsskuet.

5: Ansøgning fra Helle Handll vedr. kursus tilskud
Den jyske bestyrelse er som udgangspunkt tilhængere af (videre)uddannelse af såvel FHF-medlemmer som FHF-dommer(aspiranter). Der ydes 500 kr. for deltagelsen i kurset på baggrund af ansøgning forud for afholdelse af kurset. Dokumentation for egen betaling samt kontooplysninger tilsendes kassereren.
Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk

6: Mail fra Bjarne Burgdorff
Tilsendte materiale fra Bjarne gennemgås. Den jyske bestyrelse kan ikke træffe beslutning om
det indsendte, og henviser derfor til HB.
På baggrund af sagen vil den jyske bestyrelse opfordre HB til tydeliggørelse af
indkrydsningsregler i FHF-regi.

7: Landsskuet 2017
Der er lavet et udkast omkring Landsskuet til mail til de jyske medlemmer samt til
hjemmesiden, omkring tilmelding til arrangementet. Bestyrelsen vil opfordre medlemmer og
ejere af frederiksborgerheste at deltage i årets Landsskue, både som udstiller og besøgende.
Der er sørget for leje af en campingvogn til Landsskue-assistenten, samt bestilling af
campingplads.
Det er aftalt med Landsskuet, at FHF har en stand ved hestene.
Arbejdsopgaver:
Forplejning – rundstykker, smør, o.l.: Der tages kontakt til landsskuets købmand ved ankomst
tirsdag. Bestilling til torsdag, fredag og lørdag morgen. Ib indkøber drikkevarer til standen.
Borde og stole til stand: borde lejes fra matrialegården/Landsskuet. Ib undersøger ift. stole.
Kaffemaskine, kopper, o.l.: Ib medbringer. Niels medbringer en ekstra kaffemaskine.
Duge, plakater, o.l.: Ib medbringer.
Blomster: Yvette sørger for disse.
Ærespræmier, 3 stk.: Yvette indkøber, á ca. 600 kr./stk. Ærespræmie til vallak: Ib og Yvette
forespørger Tine og Hans Kjær, om de vil donere denne i år.
Info om udmugning, udlevering af foder, o.l.: Ib vil følge op på tidspunkt for dette, således
vejledning kan gives til udstillere.
Det aftales, at hele bestyrelsen medvirker til at passe standen.
FHF-brochurer: Ib følger op på, om PR-udvalget har mulighed for at få trykket nogle inden.
Hvis ikke dette er muligt, er der enighed om, at den jyske afdeling selv får trykket et mindre
oplæg til Landsskuet.

8: Evt.
Pkt. 1:
Debat om økonomiske midler ifm. evt. sammenlægning: Det er bestyrelsens holdning, at de
økonomiske midler skal varetages som hidtil frem til en evt. sammenlægning af foreningen.
Herunder at der kan gives tilskud til eksempelvis deltagelse i foreningsrelaterede
arrangementer 2017, eksempelvis kåring.
Det besluttes, at FHF Jylland giver tilskud til boksleje til weekendbokse på 150 kr., således at
boksleje er 500 kr. ifm. kåringsarrangement og championat. Der vil ikke være mulighed for
leje af dags/døgnboks.
Det besluttes, at FHF Jylland for 2017 fastsætter pris for kåringshopper til 500 kr. Øvrige
priser for fremstilling ved kåringsarrangementet fastsættes uændret.

Pkt. 2:
Den jyske bestyrelse har nogle overvejelser omkring PR-arbejdet i foreningsregi, og vil gerne
opfordre PR-udvalget til at tage en salgsliste på foreningens hjemmeside op til overvejelse.
Dette skyldes et, for bestyrelsen, manglende PR-tiltag ift. bl.a. salg af frederiksborger-afkom.
Vedrørende PR vil den jyske bestyrelse opfordre PR-udvalget til opdatering af foreningens
billedmateriale, eksempelvis plakat med avlsgodkendte hingste.

Pkt. 3:
Den jyske bestyrelse ønsker retningslinjer fra HB ift. at booke kåringssted for 2018 ved en
evt. sammenlægning, da en sammenlægning fra årsskifte vil ophæve den jyske bestyrelses
beslutningskraft. Der bør foreligge rettidig retningslinjer ift. dette, således at risikoen for
udfordringer med at finde egnet sted for kåringsarrangementet i Jylland ikke tillægges den
evt. kommende bestyrelse i en sammenlagt forening.
Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk

Pkt. 4:
Den jyske bestyrelse vil opfordre HB til udarbejdelse af retningslinjer ift. uddannelse af FHF-dommere, da der ikke foreligger sådanne. Herunder at der udarbejdes skriftligt materiale omkring uddannelsesforløbet, kravene til nyuddannede dommere og samt tidsplan for mulig iværksættelse af dommerforløb.

Ref.
Yvette

MultiTrans